Vrienden Evoluon Evoluon, Brainport Experience Centre


Terug naar de index van de Vrienden van het EvoluonVoorstel voor de herinrichting van het Evoluon

(versie d.d. 3 oktober 2006)

Evoluon als Brainport Experience Centre

Door Jules Ruis

Brainport Eindhoven/Zuidoost-Brabant
De regio Zuidoost-Brabant, met Eindhoven als middelpunt, heeft zich de afgelopen decennia ontwikkeld tot toptechnologieregio. De regio voldoet als enige regio in Nederland aan de Barcelona-norm uit de Lissabon-doelstellingen; tenminste 3% van het BRP wordt in deze regio besteed aan Research and Development. Centraal gelegen in het Benelux Middengebied (de streek beneden de grote rivieren en boven de taalgrens) is de regio Eindhoven uitgegroeid tot Brainport van West-Europa. Samenwerking van kennisinstellingen, overheid en bedrijfsleven (de zogenaamde Triple Helix) is een kenmerkende kracht van de Brainport-formule.

Evoluon, 40 jaar boegbeeld van een ambitieuze regio
Boegbeeld van de Brainport regio is al 40 jaar het Evoluon te Eindhoven. In 1966 opgericht door dr.ir. Frits Philips bevatte het Evoluon tot 1988 een tentoonstelling over wetenschap, techniek en de daaruit voortgekomen Philips-producten. Kinderen konden er daadwerkelijk beleven hoe boeiend en inspirerend techniek kan zijn. Ouderen verhoogden er hun maatschappelijk verantwoordelijksbesef (mvb) en vergrootten er hun inzicht in de samenhang der wetenschappen (isw). Helaas echter, vanuit de financiele onmogelijkheid om de inhoud van de tentoonstelling voortdurend aan te passen aan de jongste ontwikkelingen, besloot Philips het Evoluon voor het publiek te sluiten en aan te wenden voor intern gebruik. De jaren negentig brachten in de regio Zuidoost-Brabant grote malaise. DAF ging failliet. De centurion-actie bij Philips kostte duizenden medewerkers hun baan. Gelukkig bracht het Europese Stimulus programma redding. Vele honderden miljoenen guldens werden geïnvesteerd om de economie weer op gang te brengen. Dankzij de inzet van velen kroop de regio uit het dal. In 1998 werd het Evoluon weer open gesteld voor een breder publiek. Het werd een World Class Conference Centre. Er zijn sindsdien vele mooie wetenschappelijke en technologische congressen gehouden. Kennisinstellingen en bedrijfsleven voelen zich thuis in het Evoluon. Al vele jaren is de bezetting van de koepel in relatie tot de relatief grote onderhoudkosten echter een probleem. De koepel was en is tot op de dag van vandaag economisch onrendabel.

Maatschappelijk appèl
In de door de Raad van Bestuur van Philips noodzakelijk gevonden sanering van alle niet-kernactiviteiten ontkwam ook het Evoluon in 2003 niet aan de opdracht tot het zoeken naar alternatieve mogelijkheden. In het najaar van 2003 vroeg wethouder Mary-Ann Schreurs van de gemeente Eindhoven aan de deelnemers aan de Training Interactie Management (TIM-6) een toekomstige invulling te bedenken voor het Evoluon. Het uitgebrachte rapport leidde begin 2004 tot de oprichting van de Stichting Vrienden van het Evoluon. Het doel van de Stichting was behoud van het Evoluon als icoon van vooruitgang en industrie. De integratie van Science, Technology, Art and Design (STAD-gedachte) stond centraal. Na een brede regionale verkenning kwam in juni 2004 de stichting met een voorlopig advies: positioneer het Evoluon als Thuishaven van de High Tech Kennisindustrie in Zuid-Nederland en Vlaanderen (‘Evoluon Brainport’).

Commissie Kraaijeveld en commissie Sistermans
Na een zomer van intern beraad besloot Philips in het najaar 2004 om het Evoluon niet te verkopen. De gemeente Eindhoven werd uitgenodigd om mee te denken over een nieuwe bestemming en invulling van het Evoluon. Dit leidde in het voorjaar van 2005 tot de instelling van de Horizon-commissie Kraaijeveld. Doelstelling was te onderzoeken of het inhoudelijk en economisch haalbaar is om het Evoluon te positioneren als icoon voor innovatie, techniek en industrie. In juli 2006 is een vertrouwelijk rapport uitgebracht. Philips als eigenaar van het gebouw en de burgemeester van Eindhoven, als voorzitter van de Stichting Brainport, zullen zich binnenkort buigen over de inhoud van het rapport. Harry Hendriks, directeur van Philips Nederland, heeft beloofd dat hij hierna met de Stichting Vrienden van het Evoluon aan tafel wil zitten voor het verwerven van regionaal draagvlak voor een economisch sluitende activiteit.

In het najaar 2005 startte ook de Horizon-commissie Sistermans. Deze commissie, met als doel de regio Eindhoven/Zuidoost-Nederland tot verdere sociaal-economische bloei te brengen, bracht een rapport uit met een opsomming van de noodzakelijk geachte investeringen voor de periode 2006-2013. De ‘Brainport Navigator 2013; Lissabon voorbij!’ geeft de koers aan naar het doel en de ambitie te excelleren als internationale toptechnologieregio. Voorgesteld wordt om 10 miljoen euro te investeren om het Evoluon als icoon van Brainport opnieuw in te richten.

Voorstellen voor de inhoud van het Evoluon
In het in september 2006 verschenen boek over het Evoluon (uitgeverij Heinen; schrijver Steef Hendriks) pleit Frits Philips jr. in zijn voorwoord voor een Evoluon als ontmoetingsplaats voor reflectie. Harry Hendriks verklaart in een nawoord dat Philips zich ten zeerste betrokken voelt bij zowel de geschiedenis als de toekomst van het Evoluon. Hij wil een transparant proces bevorderen, staat open voor nieuwe suggesties en is zeer wel bereid mee te denken over nieuwe oplossingen.
Op 10 september 2006 was het Open Monumentendag. Ook het Evoluon was open voor het publiek. Ruim zevenduizend mensen kwamen kijken naar het Monument van de Toekomst, door architect Leo de Bever een Tempel genoemd. Bijna alle bezoekers waren na afloop van hun tocht door de koepel van het Evoluon teleurgesteld. Er was in hun ogen 'niets meer te beleven'. Er was niets terug te vinden van hun ervaring uit hun kinderjaren. Er klonk een breed geluid voor een herinrichting van het Evoluon zoals het vroeger was. Dit was het sein voor de Stichting Vrienden van het Evoluon om met onderstaand inhoudelijk advies naar buiten te treden. Zij heeft zich daarbij laten leiden door een inrichting van het Evoluon zoals die reeds door Frits Philips sr. was bedacht.

Evoluon als het Brainport Experience Centre
De schoonheid van het Evoluon wordt weerspiegeld in de aansluitende vijver. Beide zijn 78 meter in doorsnede. Een prachtige combinatie zoals men met Google Earth kan waarnemen. De Stichting Vrienden van het Evoluon bepleit dit samengaan van natuur en cultuur ook inhoudelijk in het Evoluon te realiseren. Met andere woorden: de Brainport-regio beeldt zich af in het Evoluon; het Evoluon heeft zijn uitstraling naar regio Brainport. We stellen voor het Evoluon te beschouwen als een Complex Adaptief Systeem (CAS). Deze benadering zal volgens de jongste opvattingen uit de wetenschappelijke wereld kenmerkend zijn voor alle toekomstige high tech producten. We zoomen in en weer uit van het macroscopisch grote naar het microscopisch kleine. Het Evoluon wordt een attractieve en dynamische ruimte met een groot zelforganiserend vermogen. De koepel wordt een verbeelding van het universum, een sterrenhemel met satellieten voor communicatie en navigatie. Daarnaast zien we de wereld van het ultrakleine. Met behulp van de nanotechnologie dringen we door tot op moleculair niveau en zien we de mogelijkheden van medische technologie die zorgt voor welvaart en welzijn van mensen.

We stellen opstellingen en presentaties voor op drie niveaus, te realiseren op de drie ringen van de koepel.
1. presentatie van maatschappelijke ontwikkelingen (de bovenste ring)
2. wetenschappelijk/technologische opstellingen (de middelste ring)
3. presentatie van high tech producten uit de regio (de onderste ring en ontvangsruimte)

Informatie en Communicatie Technologie (ICT) is faciliterend voor alle opstellingen en producten. Deze zijn deels echt en deels virtueel. Breedband online verbindingen zorgen voor direct contact met overheden, kennisinstellingen en bedrijfsleven in de regio.

Het nieuwe Evoluon is georganiseerd toegankelijk, dus niet het idee van ‘kaartje kopen, dagje uit’. Via moderne online boekingssystemen deelt men zichzelf in. Op die dag van zo laat tot zo laat, met andere belangstellenden of in groepsverband.

De bezoeker van het Evoluon kan ruimschoots 'draaien aan knopjes' en 'drukken op toeters en bellen'. De kenninstellingen zorgen voor het aanmaken van het educatieve materiaal hiervoor, per thema, per aandachtsgebied, flexibel te ordenen per doelgroep. Dit kenmerk van de tentoonstelling is het voornaamste doel van het nieuwe Evoluon. Het ‘beleven’ van wetenschap en techniek, het ondergaan van de emotie die een product oproept. Moderne computergames komen tot leven in een nog moderner jasje. Dit is de kern van het ‘Brainport Experience Centre’.

Het Evoluon wordt een ontmoetingsplek voor reflectie, bezinning en moderne samenwerking. Voortzetting van de huidige congreslijn is daarbij van eminent belang. Dialoog en interactie in een multiculturele setting zal een uitdagende opgave zijn.

De toekomstige bezoeker kan in het nieuwe Evoluon ook boeken voor een werkelijk bezoek aan interessant gevonden organisaties of activiteiten in de regio, ook in de culturele sfeer. Een meerdaagse reis door de regio kan via internetachtige methoden worden samengesteld. Het Evoluon wordt een soort fysieke zoekmachine voor toegang tot de euregionale Triple Helix.

En dan de rondreis zelf. Natuurlijk geschiedt dit reizen in een regionaal futuristisch vervoermiddel. Het bedrijfsleven ontwerpt een nieuw type busje, of we reizen met modern openbaar vervoer, misschien wel een mini-vliegendeschotel, wie weet. En zo men wil reist de internationael bezoeker onder begeleiding van een Brainport Agent, een nieuw type reisleider die inhoudelijk goed op de hoogte is van regionale kennis, kunde en kassa.

De kosten worden gedragen door het regionale bedrijfsleven. Het verwerven van overheidsubsidies is een heilloze weg. Geschatte exploitatiekosten (we gokken maar wat, want Philips wil het ons niet vertellen): drie miljoen euro per jaar, te betalen door 25 grote bedrijven met ieder een bedrag van 100.000 euro per jaar, aangevuld met 500 middelgrote en kleine bedrijfjes met ieder 1000 euro per jaar. Een sponsorpakket zal worden samengesteld. De hoofdsponsors hebben in ieder geval recht op continue ruimte voor hun productpresentaties. Zij hebben ook recht op een aantal toegangskaarten op jaarbasis. Tevens krijgen zij de plicht om het achterliggende educatieve materiaal voor hun rekening te nemen.

Drie ringen van het Evoluon, drie werelden van verbazing en verwondering
De hoogste ring geeft een beeld van de problemen die de alsmaar groeiende wereldbevolking met zich meebrengt en de betekenis van wetenschap en techniek voor de samenleving. De milennium doelstellingen van de Verenigde Naties zullen worden toegelicht. Hoe krijgen we honger de wereld uit. En wat houdt het recht op onderwijs in op elke plek in de wereld. Is schoon water een fata morgana of een opgave voor het moderne bedrijfsleven. En ga zo maar even door. Is ‘veiligheid voor iedereen’ een illusie of kunnen we door een betere dialoog met elkaar tot wereldvrede komen? Terug dus naar het maatschappelijk debat, zoals onlangs bepleit door rector Hans van Duijn van de Technische Universiteit Eindhoven bij de opening van het academisch jaar 2006-2007.
Er zijn talrijke thema’s op het vlak van leven en gezondheid, modern comfort, sport en ontspanning, het belang van kennis en wetenschap, communicatie en verkeer. De werking van de mobiele telefoon, navigatiesystemen, satellieten, televisie, microscopen en mri-scanners; het wordt allemaal spelenderwijs uitgelegd, maar vooral wordt duidelijk hoe al die moderne techniek schijnbaar onzichtbaar met onze eigen leefomgeving is verweven.
Slenterend over de 250 meter lange ring blijft het schouwspel van verkeer en natuur, kijkend door de 48 koepelramen, voortdurend de aandacht trekken. Een wonderlijke beleving voor toekomstige bezoekers; de ramen zullen weer uitzicht geven op de buitenwereld.

De middelste ring staat in het teken van natuurkundige verschijnselen, wetenschap, technologie en de ontwikkelingen die daaruit voortkomen: trillingen en geluid, licht en verlichting, de materie, het elektron, het molecuul, van toestel naar stelsel, werk en werktuig, machine en systeem. Van dode materie naar levende organen. Techniek komt hier tot leven. Brainport kent een 'Man-on-the-Moon' project dat op deze ring wordt toegelicht. Het heeft van doen met Bio Nano Robotics. Komen de kaboutertjes van vroeger echt tot leven? Alles wordt zo duidelijk uitgelegd dat je het idee krijgt dat je het zelf had kunnen bedenken.

Via de trappen bereikt de bezoeker de laagste en kleinste ring, die is gewijd aan High Tech Producten uit de regio Zuidoost-Brabant en het Benelux Middengebied. De DAF Truck wordt getoond, de VDL Bus, de FEI elektronenmicroscoop is te zien, de waverstepper van ASML wordt toegelicht en uiteraard de mri-scanner van PHILIPS Medical Systems komt in beeld. Maar dit zijn slechts enkele voorbeelden van de vele higt tech sytemen die worden gepresenteerd.

De regio Eindhoven toont ook zijn geschiedenis (900 jaar Brabant, 777 jaar Eindhoven, etc.) met vooral de positie van de mens in de regio. De Quality of Life zal in beeld worden gebracht. Het culturele leven krijgt ruim aandacht. Doorslaggevende factoren in het vestigingsklimaat zullen worden belicht. De items zorg, onderwijs, veiligheid en vervoer zijn de hoofdthema's voor de ordening van producten. "Vakmanschap' is een ander hoofdthema op deze ring. Maar te denken valt ook aan andere invalshoeken zoals 'Sport en Technologie', 'Bereikbaarheid' van de regio en 'Attractiviteit' van de regio voor internationale kenniswerkers. Brainport-projecten krijgen hier hun toelichting in onderlinge samenhang.

Via de ontvangsthal op de begane grond en een glazen verbindingsgang, getooid met fraaie glaskunstwerken, komt de bezoeker in de grote foyer. Kunst is een bijzonder aspect van het Evoluon. Kunst is essentieel voor vernieuwende innovatie. De creatieve industrie heeft de opgave deze kunst te gelde te maken. Dit onderdeel zal in nauw overleg met het Van Abbe-museum worden ingericht. Hier wordt ook een virtuele verbinding gelegd met de plannen voor 'Strijp S' te Eindhoven.

Uitnodigende roltrappen voeren naar de benedenetage waar vooral de ondernemende jongeren volledig aan hun trekken komen in de populaire afdeling ‘Voorspel der Techniek’.

Hier volgt de tekst in het boek over het oude Evoluon: "De eigenlijk wat krappe ruimte staat bol van de bewegende demonstratiemodellen, die de vaak saaie natuurkundige of scheikundige schooltheorie eindelijk eens tot leven brengen en inzichtelijk maken. Een zwevende aardbol, de roeiende robotjes die met hun bootjes als vanzelf alle obstakels omzeilen, een fiets waarmee je een TV-apparaat aan de praat houdt, een glanzende stoommachine, maar ook de werking van een benzinemotor en een dieselmotor wordt duidelijk. Je kunt er je eigen snelheid of behendigheid meten, kortom een technisch paradijsje waarin je je kostelijk met allerlei demonstratiemodellen kunt vermaken."

Dit oude 'speelpaleis' gaan we moderniseren. Hugo Vrijdag is de grote inspirator voor spannende avonturen voor kinderen. Zijn ervaring het afgelopen jaar met zijn tentoonstelling 'De Uitvinders en hun Waanzinnige Karavaan' staat borg voor succes. Hij werkt inmiddels aan een interactieve film, waarin techniek een belangrijke sleutel is tot het oplossen van 'maatschappelijke' problemen. De tentoonstelling gaat gepaard met prachtige kleurrijke objecten uit de sprookjeswereld die voorzien zijn van fijnzinnige techniek.

Enkele meters verder kun je even bijkomen van de vermoeienissen in de bibliotheek of een filmzaaltje, waarin populair-wetenschappelijke films worden vertoond.

Velen sluiten hun bezoek af met een drankje in het restaurant en beloven zichzelf: hier kom ik beslist nog eens terug. In deze regio wil ik wonen en werken. Ja, in deze regio wil ik mijn bedrijf vestigen!

Verzoek aan Philips voor nader onderzoek
Bovenstaande voorstellen zijn pas een eerste aanzet voor een invulling van het nieuwe Evoluon, bedoeld om een brede discussie op gang te brengen. De Stichting Vrienden van het Evoluon is bereid het maatschappelijke draagvlak en de economische haalbaarheid van de voorstellen verder te onderzoeken. Het verzoek is aan Philips hieraan haar medewerking te verlenen en kennis en kunde vanuit het bedrijf hiervoor ter beschikking te stellen.


3 oktober 2006
Jules Ruis, voorzitter
Stichting Vrienden van het Evoluon

 

Naar de top van deze pagina