Vrienden Evoluon

Nieuwsbrief 9


Terug naar de index Nieuwsbrieven voor de Vrienden van het EvoluonStichting “Vrienden van het Evoluon”

Nadere informatie: VriendenEvoluon@fractal.org Tel. 0499 47 10 55

Nieuwsbrief nummer 9 d.d. 19 februari 2005


Geachte Vriend van het Evoluon,

Dit is de negende nieuwsbrief bestemd voor de Vrienden van het Evoluon. Zij bevat de stand van zaken van het overleg tussen het management van het programma Horizon en de Stichting Vrienden van het Evoluon.

Op vrijdag 18 februari 2005 heeft op verzoek van de Stichting Vrienden van het Evoluon overleg plaatsgevonden tussen de Stichting en mevrouw Elies Lemkes, manager van het programma Horizon, het regionaal actieprogramma ter bevordering van bedrijvigheid in de regio Zuidoost-Brabant. Naast ondergetekende was Geert Hellings bij dit gesprek aanwezig. Geert is directeur van het Mikrocentrum en het High Tech Platform, waarbij bijna 500 organisaties, veelal mkb-bedrijven, uit de technische sector zijn aangesloten.

Het gesprek met het Horizon programmamanagement is een plezierige sfeer verlopen. Het werd ons duidelijk dat er door het Dagelijks Bestuur van Horizon een formele opdracht is verstrekt voor het formuleren van een Horizon-project. Het is belangrijk te weten dat in dit DB zitting hebben: Alexander Sakkers (burgemeester van de gemeente Eindhoven en voorzitter van het bestuur van de SRE, het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven), Harry Hendriks (voorzitter Philips Electronics Nederland), Amandus Lundqvist (voorzitter CvB van de Technische Universiteit Eindhoven) en Jacques van de Vall (voorzitter Kamer van Koophandel Oost-Brabant). Met deze samenstelling is het project van een behoorlijk regionaal draagvlak verzekerd. Dat is in ieder geval weer als winst aan te merken. Zo komen we stapje voor stapje een beetje verder.

De opdracht aan het Horizon programmamanagement luidt: zoek een projectleider (is projecteigenaar) die in nauw overleg met een kleine projectgroep en in nauwe samenspraak met een in te stellen platform gaat onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om het Evoluon te herpositioneren als 'icoon voor technologie, innovatie en industrie' (zoals ook door Philips is verwoord). Aan de projectleider zal tevens worden gevraagd voor elk van de mogelijkheden de financiele haalbaarheid te onderzoeken. Philips heeft toegezegd het daarvoor noodzakelijk kosteninzicht aan de projectleider ter beschikking te stellen.

Naar verwachting kan Horizon binnen een aantal weken aan de buitenwereld helderheid verschaffen over de opzet en inrichting van het Evoluon-project. Dan zullen ook de namen van de project-eigenaar en de deelnemers aan het platform bekend zijn. Het advies van de Stichting om een Philips-vertegenwoordiger als projecteigenaar te benoemen is door Elies Lemkes afgewezen. In haar ogen dient de herpositionering van het Evoluon meer dan een Zuid-Nederlands belang. De projectgroep krijgt derhalve ook de opdracht te bezien of nationale subsidiebronnen zijn aan te boren. De Stichting heeft daarop aansluitend gewezen op het belang van het Herrijzende Evoluon voor de High Tech Kennisindustrie in Vlaanderen.

We hebben Elies Lemkes tenslotte geattendeerd op de toezegging van Philips Electronics Nederland (Harry Hendriks) om in het licht van de 100ste verjaardag van Frits Philips sr. publiekelijk een richtingbepalende uitspraak te laten doen over de toekomstige positionering van het Evoluon. Met een zekere spanning kijken we dan ook uit naar 16 april 2005. Met name de inhoud van de boodschap die Harry Hendriks aan de buitenwereld kenbaar zal maken, wordt bepalend voor de vraag of de Stichting haar doelen de komende jaren zal kunnen realiseren.

Met vriendelijke groet,
Jules Ruis.
Bestuurder Stichting
Vrienden van het Evoluon.

 

Naar de top van deze pagina