Vrienden Evoluon

Evoluon Experience Center


Terug naar de index van de Vrienden van het Evoluon



Project- en programmaontwikkeling stichting Brainport

‘Evoluon Experience Center’

Aan Horizon/Brainport is gevraagd om na te gaan of, en zo ja op welke wijze, het Evoluon (zo mogelijk) als industrieel icoon voor de regio Eindhoven met een nationale uitstraling, uiteindelijk met een rendabele exploitatie bewaard kan blijven.
Uitgangspunten hierbij waren dat Philips eigenaar van het Evoluon bleef en de functie van conferentiecentrum eveneens gehandhaafd zou blijven.

Door de klankbordgroep Evoluon o.l.v. projecteigenaar dhr. Kraaijeveld is in het voorjaar van 2007 het rapport ‘Evoluon Technology Experience (een proeve van een businessplan)’ gepresenteerd.

Na oplevering van het plan en overleg met de stakeholders, is de heer Pier Holtrop medio 2007 door het stichtingsbestuur van Brainport gevraagd het voorgelegde businessplan verder te operationaliseren. Het uitgangspunt bij deze opdracht is dat de huidige exploitatie wordt gecontinueerd en er een overgang naar complementaire (elkaar versterkende) functies dient plaats te vinden.

De functies die hierbij in beeld komen zijn:
- Publiekelijke themabeleving van techniek en samenleving
- Evoluon als ‘Landmark’ met nationale uitstraling
- Programma- en communicatieplatform over techniek en samenleving
- Marketingplatform
- Educatief platform
- Restaurant met verschillende formules

Deze invulling van het businessplan dient voor het eind van het jaar te zijn afgerond. Het resultaat van de werkzaamheden van dhr. Holtrop moet dienen voor een verdere onderbouwing van het besluitvormingsproces om het Evoluon op een economisch verantwoorde wijze te exploiteren en voor Philips en de samenleving te behouden.


10 oktober 2007,
Namens Stichting Brainport
Elies Lemkes / Pier Holtrop

 

 

Naar de top van deze pagina