Vrienden Evoluon

Nieuwsbrief 11


Terug naar de index Nieuwsbrieven voor de Vrienden van het EvoluonStichting “Vrienden van het Evoluon”

Nadere informatie: VriendenEvoluon@fractal.org Tel. 0499 47 10 55

Nieuwsbrief nummer 11 d.d. 27 juni 2005


Geachte Vriend van het Evoluon,

Dit is de elfde nieuwsbrief bestemd voor de Vrienden van het Evoluon. Waren wij in onze vorige nieuwsbrief nog redelijk optimistisch, thans moeten we helaas constateren dat tot op de dag van vandaag aan de invulling van het Horizon Evoluon-project nog geen enkele inhoud is gegeven.

Ter herinnering

Conform zijn eerdere toezegging heeft Harry Hendriks van Philips Electronis Nederland in het licht van de 100e verjaardag van Frits Philips sr. op woensdag 20 april aan de Stichting Vrienden van het Evoluon laten weten, dat de heer Arie Kraaijeveld de projecteigenaar wordt van het Horizon Evoluon-project. De heer Kraaijeveld is de op 1 januari j.l. teruggetreden voorzitter van het FME. "De FME is bij uitstek de vereniging, die met gezag industriele belangen kan behartigen", aldus Harry Hendriks. Naar verwachting van Harry Hendriks zou Horizon eind april met een persbericht over de benoeming komen.

Niets meer vernomen

Helaas is na bovenstaande aankondiging van geen enkele zijde meer iets over de invulling van het Horizon Evoluon-project vernomen. Arie Kraaijeveld deelde ons begin mei mede dat vanuit het Horizon programma-management nog geen contact met hem was opgenomen. Elies Lemkes van het programma-management Horizon liet ons alleen weten dat het door Harry Hendriks beloofde persbericht niet zou verschijnen. Op ons verzoek aan Horizon om de projectbeschrijving en de bemensing van de klankbordgroep publiek te maken, kregen we geen antwoord. Uitermate vreemd allemaal. Ook reacties op onze verzoeken aan Alexander Sakkers en Harry Hendriks om meer informatie en overleg bleven uit. Het programma-management Horizon zwijgt in alle talen. De bedoeling van dit zwijg- en vertragingsgedrag, is ons volstrekt onduidelijk. Het stemt ons in ieder geval niet erg gelukkig.

Discussie nieuw leven inblazen

Als Stichting betreuren wij bovengenoemde gang van zaken ten zeerste. De in het afgelopen jaar in de regio breed gemobiliseerde energie is volledig weggevloeid. Jammer van al onze inspanningen. Na overleg met een aantal Vrienden van het Evoluon hebben we besloten ons streven toch voort te zetten. Als eerste actie willen we graag formeel helderheid van Philips trachten te krijgen. Van die zijde ontbreekt het nog steeds aan een formeel standpunt wat men met het Evoluon in de toekomst wil gaan doen. We beschikken wel over informele toezeggingen, maar een officieel door Philips naar buiten gebracht persbericht, hoewel verschillende keren beloofd, is nimmer verschenen. We willen de komende maanden de discussie over het Evoluon nieuw leven inblazen. Daarbij blijven we van mening dat het Evoluon moet worden gepositioneerd als de Thuishaven van de High Tech Kennisindustrie in Zuid-Nederland en Vlaanderen.

"We have a Dream"

Vanuit internationaal perspectief begint in de nabije toekomst een zakelijk bezoek aan West-Europa in Brainport Eindhoven. In het Evoluon wordt men voorgelicht over de wetenschappelijke en technologische mogelijkheden van het Benelux Middengebied. Aansprekende productpresentaties tonen in het Evoluon de kennis, kunde en kwaliteit van onze regio. Educatieve achtergrondinformatie licht onze bezieling op boeiende wijze toe. Leidraad hierbij is de integrale STAD-gedachte van Science, Technology, Art and Design.

Vanuit deze inspirerende Evoluon setting wordt men rondgeleid door Zuid-Nederland en Vlaanderen. Er worden excursies gemaakt naar relevante bedrijven en instellingen. Men ervaart de schoonheid en rust van de natuur. Het opsnuiven van Bourgondische sferen is een genot voor allen. Een culturele rondreis door het land van Rubens en Vincent van Gogh zal niet ontbreken. Een bezoek aan Brussel staat uiteraard op het programma. Het Benelux Middengebied is de euregio waar Technologie voor Mensen tot Leven komt. Met die ervaring keren onze buitenlandse gasten na enige weken weer huiswaarts, vol enthousiasme over zulk een mooie plek op aarde, om zich enige tijd later definitief in het Benelux Middengebied te vestigen, met zijn/haar bedrijf en met zijn/haar kinderen, gericht op een toekomst vol hoop en verwachtingen.

Het Evoluon wordt het symbool van onze droom. Een Brainport met inspirende inhoud, gelegen in het hart van de meest innovatieve regio van Europa, met een hoogwaardige Quality of Life. Een plek waar mensen elkaar ontmoeten, gedreven door een gemeenschappelijk streven om in het belang van onze kinderen en kleinkinderen van onze wereld iets moois te maken.

Met vriendelijke groet,
Jules Ruis.
Bestuurder Stichting
Vrienden van het Evoluon
 

Naar de top van deze pagina