Vrienden Evoluon

Nieuwsbrief 16


Terug naar de index Nieuwsbrieven voor de Vrienden van het EvoluonStichting “Vrienden van het Evoluon”

Nadere informatie: VriendenEvoluon@fractal.org Tel. 0499 47 10 55

Nieuwsbrief nummer 16 d.d. 2 augustus 2006

Geachte Vriend van het Evoluon,

Dit is de 16e nieuwsbrief bestemd voor de Vrienden van het Evoluon.

We wachten als Stichting met grote spanning op de uitkomst van het Horizon/Brainport Evoluon-project (commissie Kraaijenveld). Vooruitlopend daarop sprak ondergetekende op 21 juli met Harry Hendriks van Philips Nederland. Onderstaand treft u ook informatie aan over een 'Boek over het Evoluon' dat in september a.s. verschijnt. Houdt zondag 10 september a.s. open in uw agenda voor een bezoek aan het Evoluon voor een bijzonder evenement.

In november 2005 beloofde de heer Arie Kraaijeveld, voorzitter van het Horizon-/Brainport Evoluon-project, ons als Stichting periodiek te zullen informeren over inhoudelijke aspecten van het Evoluon-project. Helaas is de heer Kraaijenveld met die toezegging niet erg scheutig gebleken. Het enige wat de heer Kraaijeveld het afgelopen half jaar over de inhoud kwijt wilde was de mededeling dat de commissie de 'Icoonlijn' nastreeft d.w.z. dat de commissie wil onderzoeken of het Evoluon op rendabele wijze is te behouden als icoon voor Technology, Innovatie en Industrie. Maar dat wisten we natuurlijk wel; dat is immers precies de formulering van zijn opdracht.

In tegenstelling tot hetgeen uit de samenstelling van de commissie Kraaijenveld blijkt, heeft onze stichting steeds een grote betrokkenheid van Philips, als eigenaar van het gebouw, bij het Evoluon-project bepleit. De commissie Kraaijeveld wilde aanvankelijk echter eerst draagvlak zoeken buiten Philips, met name bij het regionale bedrijfsleven en de politiek. De heer Kraaijeveld beloofde daarover te zullen rapporteren in het voorjaar 2006. Inmiddels zijn we al weer enkele maanden voorbij de beloofde datum en er is helaas geen rapportage verschenen. Uit een e-mail van de heer Kraaijeveld aan onze stichting blijkt dat de heer Kraaijeveld zich inmiddels ervan bewust is, dat zonder instemming van Philips geen enkel voorstel gerealiseerd kan worden. De commissie Kraaijeveld legt nu naar verwachting de komende weken een eerste voorstel bij Philips op tafel. In plaats van wat het einde van het werk van de commissie had moeten betekenen, lijkt deze rapportage pas het begin te zijn van nader onderzoek. Onze Stichting pleit er derhalve opnieuw voor dat Philips zelf het voortouw neemt bij het vervolg van het haalbaarheidonderzoek.

Inspelend op de thans door de commissie Kraaijeveld gevolgde procedure sprak ondergetekende op 21 juli j.l. met Harry Hendriks van Philips Nederland. Het werd een zeer positief gesprek. De heer Hendriks benadrukte dat Philips met 'open mind' uitkijkt naar de voorstellen van de commissie Kraaijenveld. Hij onderstreepte dat ook bij Philips het streven uitgaat naar herpositionering van het Evoluon als icoon van Technologie, Innovatie en Industrie. In dat licht past het naar zijn mening heel goed om het Evoluon te positioneren als icoon van 'Brainport', de naam die door de Nederlandse regering aan de regio Eindhoven/Zuid-Nederland is toegekend. De gedachte van 'Evoluon Brainport' werd al in 2004 door onze Stichting bepleit. Zie http://www.fractal.org/Vrienden-van-het-Evoluon/Evoluon-Brainport.htm Ons voorstel is in december 2005 door de commissie Sistermans overgenomen. In de 'Brainport Navigator 2013' (het regionale investeringsplan voor de komende jaren) wordt het Evoluon als zodanig opgevoerd.

Harry Hendriks sprak verder met nadruk uit dat er rondom het Evoluon vanuit Philips geen spelletjes worden gespeeld. Philips beoogt een transparante besluitvorming in een open sfeer met alle betrokkenen. Harry Hendriks beloofde de Stichting Vrienden van het Evoluon van de verdere ontwikkelingen op de hoogte te zullen houden.

In maart j.l. startte de Stichting Vrienden van het Evoluon het initiatief om het European Institute of Technology (EIT) naar Eindhoven te halen. Ook Philips Research wil dat idee graag realiseren. Doelstelling van het EIT is drieledig: Research, Education and Innovation. Als Stichting onderhouden we momenteel contacten met VVD, CDA en PvdA, in zowel het Europese Parlement als de Tweede Kamer, Provinciale Staten van Noord-Brabant en het gemeenterbestuur van Eindhoven. Partijen hebben zich inmiddels unaniem uitgesproken er naar te streven het EIT naar Eindhoven te halen. Harry Hendriks is bereid de vestiging van het EIT in het Evoluon serieus in overweging te nemen.

Goed nieuws is er voor ons als stichting door de aankondiging dat er binnenkort een Boek verschijnt met als titel: "Evoluon, 40 jaar Boegbeeld van een Ambitieuze Regio".We zijn als Vrienden van het Evoluon bij het initiatief en de totstandkoming betrokken. Frits Philips jr. schrijft het voorwoord. Harry Hendriks verzorgt het nawoord. Het boek wordt uitgegeven door Heinen Uitgevers. Steef Hendriks is de auteur. Het boek zal naar verwachting op 7 september a.s. verschijnen. De directie van het Evoluon verzorgt dan een avondsoiree, ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van het Evoluon. De officiele datum van het 40-jarig bestaan is 24 september 2006.

Met vriendelijke groet,
Jules Ruis.
Voorzitter Stichting
Vrienden van het Evoluon.

 

Naar de top van deze pagina