Vrienden Evoluon

Nieuwsbrief 18


Terug naar de index Nieuwsbrieven voor de Vrienden van het EvoluonStichting “Vrienden van het Evoluon”

Nadere informatie: VriendenEvoluon@fractal.org Tel. 0499 47 10 55

Nieuwsbrief nummer 18 d.d. 10 oktober 2007

Beste Vriend van het Evoluon,

Ik breng u graag op de hoogte van het bericht dat de Stichting Brainport op 10 oktober 2007 op mijn aandringen naar buiten heeft gebracht.

-------------------------------- start bericht -------------------------------

Project- en programmaontwikkeling stichting Brainport

‘Evoluon Experience Center’

Aan Horizon/Brainport is gevraagd om na te gaan of, en zo ja op welke wijze, het Evoluon (zo mogelijk) als industrieel icoon voor de regio Eindhoven met een nationale uitstraling, uiteindelijk met een rendabele exploitatie bewaard kan blijven.
Uitgangspunten hierbij waren dat Philips eigenaar van het Evoluon bleef en de functie van conferentiecentrum eveneens gehandhaafd zou blijven.

Door de klankbordgroep Evoluon o.l.v. projecteigenaar dhr. Kraaijeveld is in het voorjaar van 2007 het rapport ‘Evoluon Technology Experience (een proeve van een businessplan)’ gepresenteerd.

Na oplevering van het plan en overleg met de stakeholders, is de heer Pier Holtrop medio 2007 door het stichtingsbestuur van Brainport gevraagd het voorgelegde businessplan verder te operationaliseren. Het uitgangspunt bij deze opdracht is dat de huidige exploitatie wordt gecontinueerd en er een overgang naar complementaire (elkaar versterkende) functies dient plaats te vinden.

De functies die hierbij in beeld komen zijn:
- Publiekelijke themabeleving van techniek en samenleving
- Evoluon als ‘Landmark’ met nationale uitstraling
- Programma- en communicatieplatform over techniek en samenleving
- Marketingplatform
- Educatief platform
- Restaurant met verschillende formules

Deze invulling van het businessplan dient voor het eind van het jaar (2007) te zijn afgerond. Het resultaat van de werkzaamheden van dhr. Holtrop moet dienen voor een verdere onderbouwing van het besluitvormingsproces om het Evoluon op een economisch verantwoorde wijze te exploiteren en voor Philips en de samenleving te behouden.

------------------------------ einde bericht ----------------------------------

Pier Holtrop is oud-directeur van de Efteling.

Ik wil u als Vriend van het Evoluon verzoeken aan eventuele vragen van de heer Holtrop uw volle medewerking te verlenen.

Met vriendelijke groet,
Jules Ruis.

---------------- afzender ----------------
Jules J.C.M. Ruis
Voorzitter Stichting
Vrienden van het Evoluon
Tel. 0499 47 10 55
E-mail: Jules.Ruis@fractal.org
Internet: www.fractal.org
--------------------------------------------------

 

Naar de top van deze pagina