Vrienden Evoluon

Nieuwsbrief 2


Terug naar de index Nieuwsbrieven voor de Vrienden van het EvoluonStichting “Vrienden van het Evoluon”

Nadere informatie: Vrienden-van-het-Evoluon@fractal.org Tel. 0499 47 10 55

Nieuwsbrief nummer 2 d.d. 5 maart 2004

Geachte Vriend van het Evoluon,

Dit is de tweede Nieuwsbrief bestemd voor de Vrienden van het Evoluon en doet verslag van het overleg met de heer Henk Scholte, hoofd van de sector Planontwikkeling van de Dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer van de gemeente Eindhoven.

Uit het overleg op donderdag 4 maart kan ik u goed nieuws melden. Ik doe dat in de vorm van een aantal punten.
1. Er lijkt binnen de gemeente Eindhoven een breed draagvlak te ontstaan dat zijn uiterste best wil doen om het Evoluon in zijn oorspronkelijke functie te herstellen. Dit houdt in dat het Evoluon en de daarin bedreven activiteiten opnieuw symbool worden voor wetenschappelijke en technologische innovatie en vooruitgang.
2. In dat beeld past het streven van de Stichting om de STAD-gedachte in het Evoluon te stimuleren, dit is de integratie van ‘Science, Technology, Art and Design’.
3. Inmiddels is breed kennis genomen van het standpunt van Philips dat de huidige evenementen- en congresfunctie geen kernactiviteit is van Philips.
4. De Dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer heeft Philips toegezegd haar medewerking te verlenen aan het zoeken naar alternatieve mogelijkheden.
5. Philips sluit niet uit dat het gebouw op een toekomstig moment in eigendom en exploitatie overgaat in andere handen.

In het licht van bovenstaande uitgangspunten behoort het tot de mogelijkheden dat in het zoekproces naar alternatieve mogelijkheden op afzienbare tijd de regiefunctie meer expliciet wordt ingevuld. Bij monde van de heer Scholte heeft de gemeente kenbaar gemaakt dat de Stichting Vrienden van het Evoluon bij de verdere ontwikkelingen een nuttige en positieve functie kan vervullen. Ik heb de volle medewerking van de Stichting toegezegd.

Voor die verdere ontwikkelingen is een aantal punten van belang.
a. Bij verkoop en toekomstige exploitatie van het Evoluon zal niet op substantiële subsidie vanuit de gemeente Eindhoven gerekend kunnen worden.
b. Derhalve moet een marktpartij worden gevonden die bereid is, binnen de doelstelling van het herstel van de oorspronkelijke functie, het project te financieren. In de ogen van de Stichting kan dat nog steeds Philips zijn, maar mag dat ook elke andere betrouwbare en serieuze partij zijn.
c. In de gestelde constatering is het naar het oordeel van de Stichting verstandig eerst een vooronderzoek te laten uitvoeren naar de vorm en inhoud van een voor het Evoluon te realiseren concept, waarbij rekening wordt gehouden met een aantal dwingende randvoorwaarden (oorspronkelijke afspraken, bestemmingsplan, maatschappelijke functie, etc.).
d. De Stichting heeft aanbevolen dit onderzoek te laten uitvoeren door een kleine club van deskundigen die de STAD-gedachte vertegenwoordigen.

Uit het gevoerde gesprek is gebleken dat het uur U voor het Evoluon is aangebroken. Binnen enkele maanden zal naar verwachting duidelijk zijn of de doelstellingen van de Stichting realiseerbaar zijn.

De Stichting behoudt de vrijheid om op haar eigen wijze en tempo het draagvlak naar regionale belangstelling voor de invulling van het Evoluon te polsen. Wij zullen derhalve als Stichting het overleg met regionale belangstellende partijen voortzetten.

Met vriendelijke groet,
Jules Ruis, bestuurder.

 

Naar de top van deze pagina