Vrienden Evoluon

Nieuwsbrief 4


Terug naar de index Nieuwsbrieven voor de Vrienden van het EvoluonStichting “Vrienden van het Evoluon”

Nadere informatie: Vrienden-van-het-Evoluon@fractal.org Tel. 0499 47 10 55

Nieuwsbrief nummer 4 d.d. 24 juni 2004


Geachte Vriend van het Evoluon,

Dit is de vierde Nieuwsbrief bestemd voor de Vrienden van het Evoluon. Zij bevat de stand van zaken betreffende de ontwikkelingen rondom het Evoluon.

Regiefunctie bij Philips Electronics
Het bestuur van de stichting heeft de afgelopen maanden met een aantal belanghebbende partijen en personen overleg gevoerd. Wij hebben u in eerdere nieuwsbrieven hierover geïnformeerd. In aansluiting op deze berichten is het thans definitief dat Philips Electronics de regiefunctie ten aanzien van de toekomstige positie van het Evoluon weer in eigen hand heeft genomen. Zij hebben enige maanden tijd nodig voor intern beraad. Vooralsnog staat de huidige invulling van het Evoluon (evenementen en congressen) de komende jaren niet ter discussie.

Wij hebben inmiddels een eerste contact gehad met de heer Gert van Doorn van Philips In- en Externe Betrekkingen Nederland. Hij treedt op als officiële spreekbuis namens Philips Electronics Nederland. Wij hebben afgesproken dat de stichting de resultaten van het beraad binnen Philips zal afwachten. De heer Van Doorn heeft toegezegd de stichting te informeren zodra enige duidelijkheid gaat ontstaan. Dit is in het najaar a.s. te verwachten. Het vervullen door het Evoluon van een regionale functie behoort tot de mogelijkheden, maar het Evoluon inrichten voor eigen Philips gebruik of verkoop aan derden zou ook nog steeds een scenario kunnen zijn. Als stichting hechten wij niet aan het meedoen in een discussie over de eigendomsverhoudingen. Ons staat het vervullen van een regionale functie op het gebied van productpresentaties als primaire mogelijkheid voor ogen, onder wiens eigendomsvlag dan ook.

Persberichten
Er verschijnen de afgelopen tijd bij herhaling berichten in de krant die suggereren dat onder het herstel van de oorspronkelijke functie van het Evoluon de inrichting van een museum zou moeten worden verstaan. Dat is in de ogen van de stichting zeker niet het geval. Evenmin moet gedacht worden aan het herstel van de oorspronkelijke publieksfunctie, in de zin van kaartje kopen en dagje uit. Als stichting streven we er naar om het Evoluon als icoon van wetenschappelijke en technologische vooruitgang en innovatie in meer brede betekenis voor de regio Eindhoven te behouden.

Onderzoek Herrijzend Evoluon als symbool voor de Kennisindustrie
Nu de huidige congres- en evenementen functie de komende jaren niet ter discussie staat, kan de stichting i.o.m. de directie van het Evoluon inhoudelijk aan de slag. De stichting wil in zijn algemeenheid laten onderzoeken of het Evoluon een zinvolle functie kan gaan vervullen in het promoten van de regio Zuidoost-Brabant (en mogelijk zelfs van geheel Zuidoost-Nederland en Vlaanderen), met name als symbool voor de Kennisindustrie.

De directie van het Evoluon zal op ons verzoek een prijs afgeven voor de hoogte van de huur van de koepel voor een periode van bijv. drie maanden. Op basis van zo’n prijsindicatie zal de stichting laten onderzoeken of er draagvlak is te vinden voor het idee om de koepel van het Evoluon in te richten als expositieruimte voor regionale high tech producten. Dit zou kunnen geschieden in de vorm van een semi-permanente tentoonstelling. De producten dienen door ontwerpers en makers te worden voorzien van educatief achtergrondmateriaal. Het geheel wordt toegankelijk voor nationale en internationale delegaties die interesse tonen in de kracht en samenhang van de regio. De productpresentaties en de educatieve achtergrondinformatie worden op aanvraag ook toegankelijk voor belangstellende publieksgroepen, waaronder in ieder geval scholieren en studenten. De nieuwe situatie zou over enkele jaren operationeel moeten zijn.

Regionale bedrijfsleven als motor voor de Kennisindustrie
Het onderzoek zal zich primair richten op het regionale bedrijfsleven. Overleg zal plaatsvinden met de Brabants Zeeuwse Werkgevers (BZW), MKB Eindhoven, de Kamer van Koophandel, de Eindhovense Fabrikantenkring, een aantal individuele grotere en kleinere bedrijven, en voorts kennisinstellingen en overheidsorganisaties. Naast de vraag naar inhoudelijke steun voor de representatieve en educatieve functie zal met name ook de mate van bereidheid tot financiële bijdragen in de kosten worden onderzocht.

Er heeft zich reeds een aantal bedrijven/organisaties aangemeld, dat interesse heeft te willen fungeren als motor van het Herrijzend Evoluon.

  • Fontys Hogescholen, TU/e en ROC Eindhoven hebben te kennen gegeven de educatieve functie mede te willen invullen.
  • Recent heeft de Brabants Zeeuwse Werkgeversvereniging (BZW) zich positief achter de doelstelling van de stichting opgesteld.
  • Begin juli is een adhesie van de Eindhovense Fabrikantenkring te verwachten.

Ondersteuning door TIM-netwerk en UniPartners
De Stichting TIM-netwerk Zuidoost-Brabant (bestaande uit bijna honderd gecertificeerde deelnemers aan de Zuidoost-Brabantse Training Interactie Management, komend uit kennisinstellingen, overheid en bedrijfsleven) heeft inmiddels positief gereageerd op het verzoek van de stichting het onderzoek inhoudelijk te willen ondersteunen. Het studentenadviesbureau UniPartners Eindhoven heeft toegezegd een marktverkenning te willen uitvoeren. De eerste resultaten worden in het najaar verwacht.

Platform voor andere suggesties
In aansluiting op de plannen die het Bestuur voor ogen staat, zijn er personen die ons suggesties aanreiken met een wat ander karakter. We willen als Stichting een platform zijn voor het verzamelen van ideeën die de Philips-directie mogelijk kan stimuleren bij haar intern beraad. Wij zullen de voorstellen plaatsen op internet, zodat zij door een brede groep van belangstellenden zijn te raadplegen.

Wij wensen u een mooie zomer toe.

Met vriendelijke groet,
Jules Ruis, bestuurder.

 

Naar de top van deze pagina